Vedtægter for Garnindkøbsforeningen af 1998

§ 1 foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er „Garnindkøbsforeningen af 1998“. Foreningens hjemsted er København.


§ 2 formål

Foreningens formål er at fremme medlemmernes interesser som professionelle garnbrugere. I samarbejde og dialog med garnproducenter og andre skal foreningen indkøbe eksklusivt til medlemmerne, og videresælge varer og tjenester for at give medlemmerne indflydelse på, hvilke tekstile materialer og redskaber, som skal være tilgængelige for medlemmerne til både unika og industriel produktudvikling.


§ 3 medlemskab, medlemsindskud og kontingent

Som medlem af foreningen kan optages fysiske og juridiske personer.

Medlemskab gives kun til personer, der kan forventes at støtte foreningens formål og bidrage til dens udvikling. Medlemsindskuddet indbetales på www.yarn.dk

Medlemsindskuddet er et engangsbeløb, der ikke tilbagebetales. Medlemsindskuddets og årskontingentets størrelse kan ændres på en generalforsamling. Årskontingent indbetales på www.yarn.dk. Kontingentet er forfaldet til betaling senest 15. januar.


§ 4 ordinær generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.

Inden udgangen af april måned afholdes hvert år generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af

a.: dirigent

b.: referent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse.

4. Vedtagelse af budget, herunder honorarer, medlemsindskud og årskontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af

a.: valg af bestyrelse sker for en 2-årig periode jfr. § 4, stk. 3 og suppleanter sker for en 1-årig periode jfr. § 4, stk. 3.

b.: valg af 2 interne revisorer (hvert år)

c.: valg af 1 interne revisorsuppleanter (hvert år)

d.: valg af statsautoriseret eller registreret revisor (hvert år).

7. Eventuelt.


Stk. 3.

Dato for generalforsamlingen annonceres i nyhedsbrev el lign senest 6 uger før generalforsamlingsdatoen. Generalforsamlingen indkaldes pr mail med 3 ugers varsel. Dagsorden, formandens beretning, indkomme forslag og det reviderede regnskab vedhæftes indkaldelsen. Medlemmerne er selv ansvarlige for at meddele bestyrelsen en gældende mailadresse. På valg, jfr. Dagsordenens pkt. 6.a., er hvert fortløbende år på skift 2 og 3 medlemmer af bestyrelsen samt 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.


Stk. 4.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.


Stk. 5.

Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personligt fremmøde eller i henhold til skriftlig fuldmagt. Skriftlig afstemning foretages, når blot ét medlem eller dirigenten ønsker det. En juridisk person kan stemme ved dens repræsentant. Et fremmødt medlem eller dennes repræsentant kan herudover kun afgive stemme ifølge fuldmagt fra højst ét medlem. Hvert medlem har ved afstemning én stemme. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte, repræsenterede og stemmeberettigede medlemmer bortset fra afstemninger vedr. § 9 og § 11 stk.2 og § 12. Står stemmerne lige ved afstemning om et forslag, der kan afgøres ved simpelt flertal, er forslaget forkastet.


§ 5 ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne har forlangt det.


Stk. 2.

Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes senest 4 uger efter at det er forlangt. Generalforsamlingen indkaldes pr mail med 3 ugers varsel. Dagsorden og indkomme forslag vedhæftes indkaldelsen.


§ 6 bestyrelsen:

Stk. 1.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. En garnindkøber vælges af bestyrelsen direkte, de 5 øvrige medlemmer vælges direkte af generalforsamlingen.


Stk. 2.

Bestyrelsen konstituerer efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, nedsætter arbejdsudvalg og fastsætter retningslinier herfor. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide, supplerer bestyrelsen sig selv. Supplering af bestyrelsen kan også ske med eksterne personer, hvis bestyrelsen skønner, at det fremmer dens arbejde i begge tilfælde indtil valg kan ske på generalforsamling. Bestyrelsesmøder holdes, når det skønnes nødvendigt, som regel på formandens initiativ. Bestyrelsen kan ansætte personale, lede og fordele arbejdet samt afskedige personale samt til at træffe aftaler vedrørende foreningens drift, når dette skønnes nødvendigt.


§ 7 revisorer:

Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor og de 2 på generalforsamlingen valgte, interne revisorer.


§ 8 økonomi, hæftelse og tegning:

Stk. 1.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


Stk. 2.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse ud over forfaldne kontingenter.


Stk. 3.

Foreningen tegnes i alle forhold ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Bestyrelsen kan meddele prokura.


§ 9 vedtægtsændringer:

Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor forslaget forinden er meddelt skriftligt på den udsendte dagsorden. Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændring kræves at mindst 4/5 af samtlige fremmødte, stemmer for forslaget.


§10 udmeldelse og eksklusion:

Stk. 1.

Udmeldelse kan ske d. 1. december til udtræden pr. 31. december.


Stk. 2.

Et medlem, der handler i strid med foreningens vedtægter, imod foreningens beslutninger og som i øvrigt modarbejder foreningens interesser, kan umiddelbart ekskluderes af bestyrelsen, men har ret til efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen at få sin sag prøvet af den ordinære generalforsamling eller en for netop denne sag indkaldt ekstraordinær generalforsamling.


§11 fordeling af overskud og håndtering af underskud:

Stk 1.

På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen under dagsordenens pkt. 4 sit forslag til fordeling og håndtering af et opstået overskud eller underskud efter evt. henlæggelser. Der er ikke vedtaget særlige krav til forslagets indhold. Den endelige fordeling af overskud og håndtering af underskud besluttes af generalforsamlingen.


Stk 2.

Støtte fra fonde og sponsorer, herunder et fra Designfonden/Kulturministeriet bevilget tilskud til foreningen, disponeres som betinget af pågældende støttegiver, herunder Designfonden.


§12 foreningens opløsning:

Stk. 1.

Foreningen opløses, enten ved enstemmig beslutning af samtlige stemmeberettigede medlemmer på en ordinær generalforsamling eller når mindst 4/5 af samtlige fremmødte på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling ved en skriftlig afstemning, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, stemmer herfor.


Stk. 2.

På den opløsende generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue efter at medlemmerne har fået sine medlemsindskud refunderet i det omfang det er muligt.


22.maj 2013

Bestyrelsen


Klik her for vores mobilside